YEAR 5 VIDEOS – SENTENCES AND CLAUSES VIDEO.

https://www.youtube.com/watch?v=pIIEx6ny6xg

YEAR 4 – FRACTIONS OF AMOUNTS VIDEO E8

https://www.youtube.com/watch?v=bGJ3VNPOzaQ 

11+ VIDEOS – ROTATIONAL SYMMETRY J4

https://www.youtube.com/watch?v=ldnZ-jkxKWM 

YEAR 5 VIDEOS – DIVISIBILITY RULES

https://www.youtube.com/watch?v=yz-QypnEGJM

YEAR 4 VIDEOS. SIMPLIFYING FRACTIONS

https://www.youtube.com/watch?v=M-E2WtP9bkw

YEAR 4: AREA AND PERIMETER VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=qFrzOAUx2zIhttps://www.y…

11+ VIDEOS – PROBABILITY VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=JxhEbUQOWBshttps://www.y…